ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על שם אדם אחר במרשם משרד הרישוי
בשנת 2007 פורסמה על ידי רשות המסים הנחייה פנימית לפקידי השומה הקובעת, כי באם כלי רכב רשום במרשם משרד הרישוי על שם בעל מניות או עובד בתאגיד (או אחר) - הרכב אינו נחשב כרכב מעביד (גם אם התאגיד שילם בגין רכישתו), ולפיכך, התאגיד אינו יכול לנכות בגינו . הוצאות רכב לצורכי מס 1
ניכוי הוצאות רכב שרכש תאגיד ונרשם על שם אדם אחר במרשם משרד הרישוי
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570