העברת עובדים ממעסיק למעסיק
ברצוננו לעדכנכם בדבר הוראות רשות המסים, שפורסמו לאחרונה, בנושא פטור ממיסוי צבירה בקופות גמל בעת העברת עובדים ממעסיק למעסיק.
העברת עובדים ממעסיק למעסיק
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570