חיוב במע"מ בגין מתן שירותים - יחול רק עם קבלת התמורה (תיקון 41)
ברצוננו לעדכנכם בדבר אישורו של תיקון מספר 41 לחוק מס ערך מוסף. התיקון עוסק בשאלת עיתוי החיוב במע"מ בגין מתן שירות.
חיוב במע"מ בגין מתן שירותים - יחול רק עם קבלת התמורה (תיקון 41)
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570