הפסד מהשקעה במיזם הינו הוצאה מותרת בניכוי כחוב אבוד
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (ע"מ 1113-04 חברת רחובות הירוקה בע"מ נ' פקיד שומה), הקובע כי משבוטל הסכם שלשמו ניטלה הלוואה, עקב ירידת ההשקעה לטמיון - ניתן להכיר בהלוואה כחוב אבוד (הפסד עסקי) - באם ההלוואה לא ניתנת להחזר.
יודגש, כי פסק הדין משנה את הכללים, שהיו נהוגים עד כה. בית המשפט מאפשר לבדוק מהי המהות הכלכלית האמיתית של כל הלוואה ועל ידי כך מכיר בהלוואה שירדה לטמיון - כהפסד פירותי.
הפסד מהשקעה במיזם הינו הוצאה מותרת בניכוי כחוב אבוד
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570