הכרה בהיוון התמורה ברכישת נכס מקרקעין מניב
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (ו"ע 1129/07 בית דרור נ. מס שבח) הקובע, כי כאשר קביעה של שווי עסקת רכישת נכס מקרקעין מתבססת על דמי שכירות עתידיים, שאמורים להתקבל החל מיום מסירת המושכר - כדי לקבוע את שווי התמורה ליום הרכישה (לשם קביעת מס רכישה) - יש לבצע היוון של תשלומי הריבית, ששולמו בעבור ההלוואה, שנועדה לממן את תמורה העסקה, לפי ערכם הנוכחי ליום חתימת החוזה.
הכרה בהיוון התמורה ברכישת נכס מקרקעין מניב
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570