ניכוי דמי חכירה בחכירות לתקופות שונות
ברצוננו לעדכנכם בפסק דינו של בית המשפט המחוזי (ע"מ 1278/02 קר פרי חולון בע"מ ואריז קר נ' פקיד שומה למפעלים גדולים), הקובע כי ניתן לנכות מההכנסה החייבת במס, דמי חכירה גם בגין חכירה לתקופה שאינה עולה על 25 שנים.
כמו כן, ניתן בתנאים מסוימים, לנכות דמי חכירה, בחכירה העולה על 25 שנים (עד 49 שנים), כגון כאשר דמי החכירה לא משולמים מראש וככל שהם אינם מותרים בניכוי לפי סעיף 17 . לפקודת מס הכנסה 1 על כן, יש לבחון כל חכירה בפני עצמה.
ניכוי דמי חכירה בחכירות לתקופות שונות
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570