עדכונים בתחום המים -אפריל 2013
בחוזר עדכונים בדבר פרסום באתר רשות המים "תאגוד אזורי של תאגידי מים וביוב - מתווה ובחינת כדאיות כלכלית" - הזמנה לציבור להשמיע עמדות וכן אינפורמציה שוטפת בנושאים הקשורים לתחום המים.
עדכונים בתחום המים -אפריל 2013
25/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570