עמותות - תזכורת והנחיות בדבר הגשת דיווחים ובקשה לניהול תקין
בחוזר תזכורת בדבר חובת עמותה להגשת דוחות שנתיים לרשם העמותות, ובדבר נוהל קבלת אישור ניהול תקין.
עמותות - תזכורת והנחיות בדבר הגשת דיווחים ובקשה לניהול תקין
23/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570