אגודות שיתופיות - הודעות לפני הטלת קנס מנהלי
בחוזר פרטים בדבר הודעה שהתקבלה מאת סגנית מנהל תחום פיקוח (דיווח) ברשם האגודות השיתופיות בדבר הודעות לפני הטלת קנס מנהלי.
אגודות שיתופיות - הודעות לפני הטלת קנס מנהלי
21/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570