אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין, להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (מנהל אזורי) פרסם הודעה בדבר קיום אפשרות להענקת זכויות במקרקעין, בפטור מחובת מכרז, באזור עדיפות לאומית, למפעל שתחום עיסוקו תעשייה / מלאכה / בניית מבנים להשכרה לתעשייה. בחוזר רשימת אזורי התעשייה הנקבעים מכוח התוספת השנייה לחוק.
אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין, להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית
8/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570