כללים לניהול ארכיב דיגיטלי עפ"י הוראות מ"ה לניהול פנקסים
לאחרונה פורסמו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), תשע"ג-2012, המעדכנות את סעיף 25 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973. פרטים בחוזר.
כללים לניהול ארכיב דיגיטלי עפ"י הוראות מ"ה לניהול פנקסים
3/4/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570