ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2012
ועד מקומי שאינו פועל באמצעות המועצה האזורית נדרש להגיש למועצה, מידי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה. הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. דהיינו, את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2012, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2013.
ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2012
13/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570