אגודות שיתופיות - התראה על הטלת קנס מינהלי קצוב
ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות עומד לשלוח התראות על הטלת קנס מינהלי קצוב- לכל האגודות שטרם הגישו לו דוחות כספיים מבוקרים ליום 31 בדצמבר 2011. יודגש, כי אי הגשת דוחות כספיים מבוקרים לרשם האגודות השיתופיות במועד מהווה עבירה מנהלית, אשר בגינה מוטלות סנקציות כספיות הן על האגודה והן על חברי ועד ההנהלה.
אגודות שיתופיות - התראה על הטלת קנס מינהלי קצוב
12/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570