הפסד הון בגין שעבוד - יוכר רק עם חילוטו
בית המשפט המחוזי, קבע, כי הפסד הון בגין שעבודים והלוואות - יוכר רק עם הפיכת החוב לאבוד באופן מוחלט.
הפסד הון בגין שעבוד - יוכר רק עם חילוטו
4/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570