הוצאות מימון לצורך ביצוע השקעות - אינן בהכרח מוכרות למס
בית המשפט המחוזי פסק בנוגע להוצאות מימון, בהקשר לנושאים הבאים:
• הוצאות מימון, שהוצאו לצורך ביצוע השקעות - אינן בהכרח הוצאות מוכרות למס. ההכרה בהוצאות אלו מותנית בטיב פעילותה של חברת ההחזקות, כחברת השקעות בלבד או כחברה המנהלת את ההחזקות באופן עסקי.
• הוצאות מימון שיוחסו להכנסות מדיבידנד, שקיבלה חברה - אין להכיר בהוצאות אלו או להוונן לעלות ההשקעה במניות.
הוצאות מימון לצורך ביצוע השקעות - אינן בהכרח מוכרות למס
3/3/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570