עדכונים בתחום המים - פברואר 2013
בחוזר עדכונים בדבר אמות מידה להקצאת מים לחקלאות בשנת 2013, רישיונות/הקצאות לשנת 2013, היטלי הפקה לשנת 2013 ותעריפים למי קולחין המסופקים ממט"ש. כמו כן, נושא למחשבה (ופעולה!) בנוגע לחשבונות מים לצריכה ביתית ביישוב מתוכנן.
עדכונים בתחום המים - פברואר 2013
27/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570