סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
בהתאם למדיניות משרד התיירות לעידוד הקמה או הרחבה של מלונות בישראל על מנת לתת מענה למחסור צפוי בחדרי מלון בשנים הקרובות - יינתן מעמד של "מפעל מאושר" המקנה מענקים בשיעור של 20% מההשקעה המוכרת לפרויקט בעבור הקמת בית מלון חדש ובו לפחות 11 חדרים או עבור הרחבת בית מלון קיים הכוללת תוספת של 11 חדרים לפחות. בחוזר פירוט תנאי הסף להגשת בקשה.
יודגש, כי לוועדה הבאה ניתן להגיש בקשות למענקים עד ליום ה- 14 למרץ 2013.
סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
25/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570