הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2012 (מעודכן 2/13)
אוגדן מעודכן, הכולל הנחיות ותעריפים נורמטיביים הרלבנטיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2012 בסקטור ההתיישבותי והחקלאי (אוגדן זה מבטל את האוגדן הקודם, כפי שפורסם בחוזרנו מספר 9/13).
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2012 (מעודכן 2/13)
25/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570