שת"פ בינלאומי למחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים
בחוזר עדכון בדבר קולות קוראים פתוחים להגשה בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח, במסגרת תכניות שיתוף פעולה בינלאומיות. בחוזר פירוט התוכניות.
שת"פ בינלאומי למחקר ופיתוח - קולות קוראים פתוחים
21/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570