עדכון סכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים - שנת 2013
לאחרונה פורסמו ברשומות עדכונים לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות רכישת ביטוח רפואי המוצאות על ידי המעסיק. בחוזר עיקרי התקנות.
עדכון סכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים - שנת 2013
10/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570