עמותה - תשלום אגרה שנתית לשנת 2013
עמותה, בשנה שלאחר הקמתה, חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם העמותות, או להצהיר, כי הינה עומדת בתנאים המקנים פטור מתשלום. פרטים בחוזר.
עמותה - תשלום אגרה שנתית לשנת 2013
6/2/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570