שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) - לשנת 2013
בחוזר השיעורים המעודכנים לשנת 2013 לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה.
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו-3(י) - לשנת 2013
10/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570