הסדרה סולארית בשנת 2013
לאחרונה פרסמה רשות החשמל שתי הסדרות צרכניות חדשות. האחת מתייחסת למערכות סולאריות קטנות (ביתיות ומסחריות) שימשיכו לקבל תעריף מובטח לעשרים שנה והשנייה הינה הסדרה עבור ייצור חשמל לצריכה עצמית במודל של "מונה נטו". בחוזר פירוט ההסדרות החדשות.
הסדרה סולארית בשנת 2013
9/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570