החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי החל מיום ה-20 ביוני 2012, נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011. בחוק מודגש, כי חובת מעביד כלפי עובדו, תחול גם על מזמין שירות מקבלן עבודה, בעד פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות אצלו, בהתקיים התנאים המפורטים בחוק. פרטים בחוזר.
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
27/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570