הנחיות לפעולה לקראת סיום תחולת הקלות המס לחקלאים
תוקף תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), יפוג בתום שנת המס 2012. על כן, מומלץ לפעול מיידית להסדרה ולפרעון מלא של חובות בהסדר וקבלת האישורים הנדרשים לקבלת הפטור ממס הכנסה.
הנחיות לפעולה לקראת סיום תחולת הקלות המס לחקלאים
27/12/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570