תזכורת - 31 בדצמבר 2012 - מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית, הפטור מחובת החזר מתמלוגים
31 בדצמבר 2012 הינו המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה במחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית, הנהנה מפטור מחובת החזר תמלוגים. בחוזר עיקרי התכנית.
תזכורת - 31 בדצמבר 2012 - מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית, הפטור מחובת החזר מתמלוגים
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570