התניית הטבות מכוח תקנות חוק עידוד - בשמירת איכות הסביבה
ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסום תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה), תשע"ב-2012. בחוזר עיקרי התקנות.
התניית הטבות מכוח תקנות חוק עידוד - בשמירת איכות הסביבה
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570