ביטול עסקה בחוק מיסוי מקרקעין
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט העליון, שדנה בתנאים בהם ניתן לראות מכירת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין - כמבוטלת.
ביטול עסקה בחוק מיסוי מקרקעין
12/9/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570