פורסמו תנאי רשות מסים להכרה בהוצאה בהעדר אסמכתא
לאחרונה פרסמה רשות המסים חוזר בו נקבע אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה, הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, כאשר התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין וכדומה.
פורסמו תנאי רשות מסים להכרה בהוצאה בהעדר אסמכתא
6/9/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570