מס תשומות בהוצאה "מעורבת" יותר בניכוי רק בגין החלק המתייחס לפעילות החייבת במע"מ
בית המשפט המחוזי פסק לאחרונה, בהקשר של ניכוי מס תשומות בגין הוצאות הנהלה וכלליות, בחברה שפעילותה העיקרית פטורה ממע"מ - כי הוצאה מעורבת תותר בניכוי רק בגין החלק המתייחס לפעילות החייבת במע"מ. כמו כן, נפסק, כי על פי ניסוח הוראות החוק "מבחן ההכנסה" הוא הסיווג הקובע את החלק הניתן לניכוי.
מס תשומות בהוצאה "מעורבת" יותר בניכוי רק בגין החלק המתייחס לפעילות החייבת במע"מ
31/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570