הודעות מרשם החברות ורשם העמותות
בחוזר עדכונים בדבר הודעות, שפורסמו לאחרונה, באתרי האינטרנט של רשם החברות ורשם העמותות.
הודעות מרשם החברות ורשם העמותות
24/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570