נוהל קבלת "מס הכנסה שלילי" לשנת 2011 (מענק הכנסה)
בחוזר עיקרי הוראות נוהל קבלת "מס הכנסה שלילי" לשנת 2011 (מענק הכנסה) - תוך מתן דגשים והתייחסותנו לנוהל זה ביחס לחברי הקיבוץ.
נוהל קבלת "מס הכנסה שלילי" לשנת 2011 (מענק הכנסה)
23/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570