נתוני עזר לדוחות כספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2012
בחוזר הנחיות וקוים מנחים שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לתקופה של שישה חודשים ינואר - יוני 2012.
נתוני עזר לדוחות כספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2012
16/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570