דמי כניסה למוסד מיוחד - מקנים זיכוי מס
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע, כי דמי כניסה למוסד (ולא רק דמי האחזקה השוטפים), ששולמו על ידי נישום בגין החזקת קרובו במוסד מיוחד, יוכרו לצורך זיכוי ממס לעניין סעיף 44 לפקודת מס הכנסה.
דמי כניסה למוסד מיוחד - מקנים זיכוי מס
15/7/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570