פיצוי בגין היעדרות עובדים בדרום
אושרו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים הקובעות זכאות לפיצויים בגין היעדרות בעל עסק (שפעל ביישובים בדרום הארץ המופיעים בתקנות) ועובדו (בתנאי שקיבל שכר בעד תקופת ההיעדרות), לצורך השגחה על ילדו של בעל העסק/העובד, בתקופה שבין ה-11 במרץ 2012 ועד ה-15 במרץ 2012.
פיצוי בגין היעדרות עובדים בדרום
28/6/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570