חשיבות להגדרת נאמנות - באופן ברור - לעניין מיסוי מקרקעין
מפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה, כי ישנה חשיבות מהותית להגדרת מהות הסכם נאמנות, שכן הגדרת הנאמנות עשויה להשפיע על מיסוי עסקה הנעשית במסגרת נאמנות.
חשיבות להגדרת נאמנות - באופן ברור - לעניין מיסוי מקרקעין
24/6/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570