עדכונים בתחום המים - יוני 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר עדכון תעריפי המים - החל מיום 1 ביולי 2012 ותוספת מים לחקלאות 2012. כמו כן, קריאה להשמעת עמדות הציבור בדבר כללי המים וכללי תאגידי מים וביוב של רשות המים וכן פרטים על תמיכה באוכלוסיות חלשות דרך תעריפי המים.
עדכונים בתחום המים - יוני 2012
21/6/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570