הארכת תקופת הזכאות הרטרואקטיבית למקבלי קצבת זקנה
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי החל מפברואר 2012, תוקן סעיף 296 לחוק הביטוח לאומי. פרטי התיקון - בחוזר.
הארכת תקופת הזכאות הרטרואקטיבית למקבלי קצבת זקנה
3/6/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570