עדכונים בתחום המים - מאי 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר שינוי מתוכנן באופן עדכון מספר נפשות לחישוב הכמות המוכרת וכן פרטים בדבר בקשת מנהל רשות המים לשינוי תעריפים בחריגה בהיטלי הפקה לחקלאות.
עדכונים בתחום המים - מאי 2012
28/5/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570