עמותות - החלת דיווח מקוון על תמיכת מישות מדינית זרה
עמותה הנתמכת על ידי ישות מדינית זרה, לדווח אחת לרבעון על תרומות מישות מדינית זרה. על הדיווח לרשם להיעשות בדוח רבעוני מקוון.
עמותות - החלת דיווח מקוון על תמיכת מישות מדינית זרה
23/5/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570