שינוי בתחשיב ערך הקרקע לעניין החלטה 1147
החלטת מועצת מקרעי ישראל מספר 1252 "בניה למגורים בחלקות א' בנחלות במושבי עובדים בכפרים שיתופיים ובמושבות", המתקנת את החלטה מספר 1147 נכנסה לתוקף החל מיום ה-16 באפריל 2012.
שינוי בתחשיב ערך הקרקע לעניין החלטה 1147
11/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570