דחיית מועד הגשת דיווח שלישוני על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2012
הנהלת רשות המסים החליטה, כי מועד הגשת הדוח השלישוני הראשון לחייבים בהגשת הדוחות השלישוניים 126 ו-856 לשנת 2012 - יידחה מתאריך ה-31 ביולי 2012 למועד אחר.
דחיית מועד הגשת דיווח שלישוני על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2012
2/5/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570