עדכונים בתחום המים - אפריל 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר הקצאות מים לחקלאות לשנת 2012, וכן בדבר "אמות המידה להקצאות המים לחקלאות ב- 2012", "כמות מוכרת" בצריכת המים הביתית והיטלי הפקה למפיקים שאינם עירוניים במערכת הארצית.
עדכונים בתחום המים - אפריל 2012
29/4/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570