עדכונים בתחום המים - מרץ 2012
בחוזר למנויים פרטים בדבר הקצאות מים לחקלאות לשנת 2012, הבהרות בנוגע להקצאות מים לבית 2012 ומידע בדבר "הפרשת רכיב הוני לקרן חידוש בגין השקעות שבוצעו במענקי סיוע".
עדכונים בתחום המים - מרץ 2012
22/3/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570