ניתן לדחות קבלת נקודות זיכוי בגין סיום לימודים - לאחר תקופת ההתמחות
תיקון 189 לפקודת מס הכנסה, שפורסם לאחרונה קובע, כי נישום זכאי לבחור אם נקודות הזיכוי ממס בגין התואר - תובאנה בחשבון החל בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר, או החל בשנת המס שלאחר שנת המס בה סיים את התמחותו.
ניתן לדחות קבלת נקודות זיכוי בגין סיום לימודים - לאחר תקופת ההתמחות
21/3/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570