פורסמה הוראת ביצוע בדבר דיווח מקוון למע"מ
לאחרונה אושרו ההחלטות, בדבר החלת חובת דיווח מקוון לשלטונות מס ערך מוסף בשנת 2012, על עוסקים נוספים, ופורסמו על ידי רשות המסים במסגרת הוראת ביצוע.
פורסמה הוראת ביצוע בדבר דיווח מקוון למע"מ
18/3/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570