שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) - לשנת 2012
פורסמו ברשומות השיעורים המעודכנים לעניין סעיפים אלו.
שיעור הריבית הרעיונית לעניין סעיפים 3(ט) ו- 3(י) - לשנת 2012
7/3/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570