ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2011
בהתאם להודעת משרד הפנים, על הוועדים המקומיים לערוך את הדוחות הכספיים לשנת 2011 ואילך, באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדוח, הנמצאת באתר המשרד. את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2011 יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2012.
ועד מקומי - מועד אחרון להגשת דוחות כספיים לשנת 2011
5/3/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570