בעת הגשת בקשה לשינוי פרטי עמותה - חובה לצרף טפסי בקשה מקוונים
לאחרונה הודיע רשם העמותות, כי בשונה מהעבר, בקשות לשינוי שם, מטרה או תקנון, שתוגשנה ללא טפסי בקשה מקוונים - לא תטופלנה.
בעת הגשת בקשה לשינוי פרטי עמותה - חובה לצרף טפסי בקשה מקוונים
29/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570