עדכון סכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים
לאחרונה פורסמו ברשומות עדכונים לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי משכר עובדים זרים בגין הוצאות מגורים והוצאות רכישת ביטוח רפואי המוצאות על ידי המעסיק. בחוזר עיקרי התקנות.
עדכון סכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים
22/2/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570